Služby

 • Kontroly a čistenie komínov - pravidelné zákonné prehliadky - kontroly komínov - plynné palivá, v zmysle vyhlášky 401/2007.
 • Revízie, kolaudácie komínov-odborné preskúšavanie a uvádzanie komínov do prevádzky pre novostavby a rekonštrukcie.
 • Frézovanie komínov
 • Montáž komínov a komínových vložiek.
 • Poradenstvo, posudzovanie stavu komína, obhliadky, konzultácie ohľadom komínov (výpočet komínového ťahu, zloženie komína, umiestnenie komína na stavbe).
 • Vložkovanie komínov a napojenia k spotrebičom palív.
 • Posudky ku projektom.
 • Meranie spalín.
 • Predaj krbov a kotlov (viac info na www.krby-karak.sk)
 • Ostatné kominárske služby.

Pred každou vykurovacou sezónou je potrebné komíny a dymovody skontrolovať a vyčistiť, za čo je zodpovedný majiteľ objektu (v prípade poistnej udalosti môže mať táto skutočnosť vplyv na jej plnenie). Vyhláška 401/2007 Z.z. Vás oboznámi a poinformuje o predpisoch pravidelného čistenia a údržby komínov.

Pri kontrole komínov a odstránení komínových závad využívame inšpekčnú kameru In Wöhler VIS 350, ktorá nám ukáže farebný obraz z obrazového snímača. Táto kamera sa používa k náhľadu do stiesnených priestorov a k vysielaniu videoobrazu na farebný LCD displej, a preto nezostanú skryté žiadne ani malé závady. Záznam sa dá uložiť na SD kartu a preniesť do PC.

Zákon

Zákon 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi:

§ 4
Povinnosti právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb

m) zabezpečovať pravidelné čistenie komínov, vykonávať kontrolu a zabezpečiť odborné preskúšanie komínov osobami s odbornou spôsobilosťou5) pred pripojením spotrebiča na komín, zámenou lokálneho spotrebiča palív na ústredný alebo etážový zdroj tepla, zmenou druhu paliva a po stavebných úpravách na telese komína; technické podmienky a požiadavky protipožiarnej bezpečnosti pri inštalácii a prevádzkovaní palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov a zariadení ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komínov a dymovodov a lehoty ich čistenia a vykonávania kontrol ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo,

§ 14
Povinnosti fyzických osôb

h) zabezpečovať pravidelné čistenie komínov a vykonávanie kontroly komínov v jej objektoch alebo v priestoroch, ktoré má vo vlastníctve alebo v užívaní, osobou s odbornou spôsobilosťou,5)

i) zabezpečiť odborné preskúšanie komínov pred pripojením spotrebiča na komín, zámenou lokálneho spotrebiča palív na ústredný alebo etážový zdroj tepla, pred zmenou druhu paliva alebo po stavebných úpravách na telese komína,

Z vyhlášky 401/2007 Z.z. o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol:

§ 20
Lehoty čistenia a kontroly komína

(1) Komín sa musí udržiavať v dobrom technickom stave a musí byť zabezpečená jeho pravidelná kontrola a čistenie.

(2) Komín sa musí počas prevádzky čistiť a kontrolovať najmenej v týchto lehotách:

a) ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom do 50 kW, raz za:

štyri mesiace, ak sú do komína pripojené spotřebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kapalné palivá,
šesť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotřebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky,
dvanásť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín s vložkou,

b) ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom nad 50 kW, raz za:

dva mesiace, ak sú do komína pripojené spotřebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kapalné palivá,
šesť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotřebiče na plynné palivá.

(3) Komín, na ktorý je pripojený spotrebič na plynné palivo typu C, musí sa počas prevádzky kontrolovať a čistiť najmenej raz za rok.

(4) Komín, na ktorý je pripojený spotrebič na tuhé palivo, spotrebič na kvapalné palivo alebo spotrebič na plynné palivo a ktorý nebol v prevádzke od ostatného čistenia a kontroly dlhšie, ako je lehota ustanovená v odseku 2 písm. a) a b), nemusí sa až do jeho opětovného uvedenia do prevádzky kontrolovať a čistiť; před uvedením spotrebiča do prevádzky sa musí vykonať jeho kontrola a čistenie.

(5) Komín v občasne užívaných stavbách samusí čistiť a kontrolovať najmenej raz za dva roky.

(6) Sadze a kondenzát nahromadené v zbernej časti komínového prieduchu sa musia vyberať pri každom čistení komína.

(7) Spotrebič sa musí čistiť v lehotách určených jeho výrobcom v dokumentácii k spotrebiču. Ak táto lehota nie je v dokumentácii určená alebo taká dokumentácia chýba, musí sa čistiť v lehotách uvedených v odseku 2.

(8) Na čistenie a kontrolu dymovodu, ktorým sa spaliny odvádzajú priamo do ovzdušia, platia odseky 1 až 6 primerane.

Z vyhlášky 401/2007 Z.z.:

§ 14
Všeobecné požiadavky na výstavbu komína a dymovodu

(1) Navrhovaný nový komín a dymovod, rekonštruovaný komín a dymovod a stavebné úpravy na komíne a dymovode před výmenou spotrebiča na tuhé palivo, spotrebiča na kvapalné palivo alebo spotrebiča na plynné palivo za spotrebič s iným výkonom a pred zmenou druhu paliva musia byť vyhotovené podľa technickém normy, 22) tejto vyhlášky alebo podľa schválenej dokumentácie stavieb.

(2) Spalinová cesta musí byť navrhnutá 23) a vyhotovená tak, aby komín a dymovod spoľahlivo odvázali spaliny od pripojeného spotrebiča na tuhé palivo, spotrebiča na kvapalné palivo alebo spotrebiča na plynné palivo do vonkajšieho prostredia a aby sa nadmerne nezužoval vnútorný prierez spalinovej cesty konštrukčnými prvkami alebo pevnými usadeninami spalín.

Z vyhlášky 401/2007 Z.z.:

§15
Komín

1. Komín treba zhotoviť ako viacvrstvový s komínovou vložkou tepelne a dilatačne oddelenou od komínového plášťa a rozmerovo a tvarovo stálou. Jednovrstvový komín možno zhotoviť len v občasne užívaných stavbách. Komín možno postaviť len zo stavebných výrobkov, ktoré majú posúdenú zhodu.

2. Ložné škáry a styčné škáry murovaného alebo montovaného plášťa komína treba vyplniť maltou alebo inou vhodnou výplňou.

3. Vonkajší povrch murovaného komína treba omietnuť alebo obložiť nehorľavými materiálmi až do úrovne krytiny. Takúto úpravu treba vykonať aj pod oplechovaním alebo iným lemovaním.

4. Montáž komína z dielcov treba vykonať podľa technologického predpisu výrobcu tak, aby ložná škára medzi dielcami bola mimo konštrukcie stropu.

5. Komín musí byť označený štítkom umiestneným na komínovom plášti v blízkosti kontrolného alebo čistiaceho otvoru alebo na inom ľahko dostupnom mieste.

6. Na štítku musia byť vyznačené údaje určené v technickej norme.

Vyhláška 401 z roku 2007
Zákon 314 z roku 2001

Typy kominárskych dokladov

Po pripojení nového kotla potrebujete nasledovné doklady.

Domácnosti a firmy:

 • doklad o preskušaní komína z hľadiska bezpečnej a spoľahlivej prevádzky,
 • potvrdenie o vykonaní čistenia a kontroly komína,
 • doklad o preskúšaní komína - jednorázový doklad, vystavený po stavebných úpravách na telese komína - napr. po vložkovaní a pri pripojení nového spotrebiča - kotla (plynového aj turbokotla) a pri kolaudáciách.

Vložkovať komín treba pri kúpe nového spotrebiča resp. jeho výmene.

Pri kúpe/výmene spotrebiča je dobré prizvať kominára na konzultáciu, či starsia vložka zodpovedá Vašej bezpečnosti. Ak nie, je potrebné komín vložkovať.

Ak si kupujete nový kotol alebo piecku, treba komín vyvložkovať (vyhláška MV SR 401/2007 Z.z. - komín musí byt viacvrstvý, teda tehla a vložka, jednovrtstvý môže byť iba v občasne užívaných stavbách). Na vložkovanie sa môžu použiť výlučne certifikované materiály, pri ich spájaní vznikajú presnejšie spoje ako pri necertifikovaných materiáloch.

Certifikované sú aj komínové systémy zo šamotových tvárnic, pri ich osádzaní treba žiadať od výrobcu alebo predajcu kópiu certifikátu a komínový štítok.

Necertifikované materiály - teda vlastnoručne vyrobené - stavebná firma, stavebník či kominár klientovi nemôžu ponúkať, pretože pri následnom preskúšaní pre vystavenie "Dokladu o odbornom preskúšaní komína" takéto systémy nebudú vyhovovať.

Komínový štítok sa musí osadit po vložkovaní - treba uviesť údaje o firme, ktorá komín vložkovala a o použitých materiáloch.

Po vložkovaní a pri spustení nového spotrebiča (zákonom daná povinnosť) je potrebné prizvať kominára ohľadom "Dokladu o odbornom preskúšaní komína".

Doklad o kontrole a čistení komína a dymovodu - každoročný doklad, zákonom daná povinnosť - vydáva kominár každoročne (domácnosti, právnemu subjektu - firme) pri vykonaní kontroly a čistenia komína a dymovodu. Vydáva sa v lehotách čistenia (daných zákonom) a pri každoročnom prezeraní staršej aj novšej dymovej cesty, staršieho alebo aj novšieho spotrebiča, ktorý sa v domácnosti nachádza. Tento doklad potrebuje podľa zákona nielen každá domácnosť, ale obzvlášť domácnosti poistené, pretože pri vzniku poistných udalostí majú doklady vplyv na ich plnenie.